Tìm kiếm tin tức

Tiêu đề Hiện / Ẩn các trường tìm kiếm hơn
 

Liên kết website

...Tìm kiếm...

Tiêu điểm

28-05-2012

Dự thảo Quy chế tạm thời về Thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác, cung cấp và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

 

Tin tức

26-05-2012

Danh mục sản phẩm chuyển giao về Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo của Dự án số 14: “Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt N... 

 
 
 
 
26-05-2012

Đây là phần việc do Cục Công nghệ thông tin thực hiện năm 2008, thuộc dự án: “Xây dựng, hệ thống hóa CSDL biển Quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản Điều kiện tự nhiên, Tài nguyên và Môi trường các... 

 
 
 
 
06-04-2012

Metadata ISO 19115-2003 Metadata là các dữ liệu nhằm mô tả dữ liệu GIS. Thông thường trước khi sử dụng một loại dữ liệu GIS nào đó để thực hiện một công việc, chúng ta cần phải tìm hiểu những thông tin liên ...